Učestvovali smo na sajmu energetike Trebinje - SET 2024

Učestvovali smo na sajmu energetike Trebinje - SET 2024

Trebinje mart 2024. godine – Predstavnik Komiteta Tomislav Mićović, Generalni sekretar UNKS učestvovao je na SET Trebinje koji je održan je održan od 20-22. marta ove godine.

U organizaciji Elektroprivrede Republike Srpske i Grada Trebinja održane su dvodnevne diskusije stručnjaka na panelima koji su dominantno bile posvećene izazovima sa kojima se sreću proizvodnja, prenos i distribucija električne energije nakon uvođenja obnovljivih izvora energije i povećanja učešća te energije u ukupnoj proizvodnji zemalja Zapadnog Balkana.

Raspravljalo se o međusobnom povezivanju elektroenergetskih sistema, kao odgovoru na nove zahteve energetskih i klimatskih politika zemalja Regiona. Zaključeno je da u cilju ubrzanja energetske tranzicije, razvoj elektroenergetskih mreža, monitoring u realnom vremenu i uvođenje inteligentnog upravljanja  prenosnim i distributivnim mrežama mora da se odvija paralelno sa integracijom OIE, a još bolje da joj prethodi.

Posebno je ukazano na ulogu aktivnih kupaca, agregatora i skladišta električne energije u razvoju tržišta,  a razmenjeni su i iskustva generalno o pristupu, ali i konkretno o odredbama koje treba da sadrže ugovori o otkupu električne energije iz OIE.

Prosumerima, odnosno kupcima-proizvođačima, posvećeno je nekoliko dinamičnih rasprava. Posebna tema je bila posvećena načinu obračuna i plaćanja PDV-a na energiju koju kupac‑proizvođač proizvodi i kasnije preuzima iz mreže. Ispostavilo se da je u pitanju problem koji se pojavio u većini zemalja nakon zaključivanja prvih ugovora o snabdevanju sa ovom kategorijom potrošača, ali koji se takođe i brzo i lako prevazilazi. Takođe je konstatovano da u većini zemalja regiona postoji odgovarajuća regulativa, ali da nije dovoljno iskorišćen potencijal energetskih zajednica.

Cybersecurity u energetici, je tema koja je privukla veliku pažnju svih učesnika i kojom će se na posebni način baviti i naredni Samiti energetike u Trebinju.

Jedina tema koja je imala određeni otklon od elektroenergetike je razmatrana na panelu o ulozi prirodnog gasa u procesu energetskoj tranzicije. Prirodni gas se prema zaključku panelista nameće kao najracionalnije prelazno gorivo u procesu dekarbonizacije. Budući da je u pitanju gorivo koje može veoma brzo i efikasno da odgovori na dinamične promene potreba tržišta i za toplotnom i za električnom energijom. To su potvrdila i iskustva korišćenja gasnih elektrana. Ukazano je da veće oslanjanje na prirodni gas mora da prati i veća sigurnosti snabdevanja, što se pre svega postiže izgradnjom međudržavnih interkonekcija i povećanjem broja dostupnih izvora prirodnog gasa.

Organizator Samita SET-2024 je uspeo da okupi zaista kompetentne paneliste iz zemalja Regiona, kao i predstavnike značajnih proizvođača elektroenergetske opreme, banaka i drugih privrednih organizacija.

Program i imena učesnika panela su dostupna na sajtu Samita (https://setrebinje.com/program/).

Članice: